Algemene voorwaarden

Op het gebruik van deze website www.niantec.eu zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Niantec en haar dochterondernemingen (hierna te noemen Niantec) streven ernaar altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Niantec niet in voor de volledigheid, juistheid, of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Niantec aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Niantec en de gebruiker van de website bestaan.

 

E-mail

Niantec garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliger per e-mail met Niantec te corresponderen accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Niantec heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbare inhoud daarvan. Niantec aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Niantec zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke maner dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Niantec daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en overeenkomsten en zijn van toepassing op alle uit hoofde van deze overeenkomsten uitgevoerde leveranties c.q. verrichte diensten en/of werkzaamheden.
1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden –waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan- van de klant maken geen deel uit van de overeenkomst en binden ons derhalve niet, tenzij wij deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard, in welk geval de Niantec voorwaarden voor het overige van kracht blijven en bij tegenstrijdigheden prevaleren.
1.3 Niantec behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze leveringsvoorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig!
1.4 Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst.

 

 1. Definities

2.1 Niantec.: een onderneming die onder meer vakinformatie verzamelt, structureert en via print, online en/of events aanbiedt

2.2. Vakinformatie: Alle informatie voor beroepsbeoefenaren in woord, beeld en/of audio van bedrijfsprocessen, projecten en functionarissen die door Niantec wordt verzameld, gestructureerd en via diverse distributiekanalen aan abonnees en afgebakende doelgroepen ter beschikking worden gesteld

 1. Aanbod, totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
3.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijven ons (intellectueel) eigendom en dienen op eerste verlangen geretourneerd te worden.
3.3 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling door de klant en onze aanvaarding van de bestelling. De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling. Indien een aanbod door de klant wordt aanvaard, hebben wij het recht dit aanbod binnen 3 dagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen.
3.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door een binnen onze organisatie geautoriseerde functionaris schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de klant uitsluitend ter onzer beoordeling voldoende kredietwaardig blijkt voor volledige nakoming van de overeenkomst.
3.6 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de klant zekerheid te eisen dat wel aan betalings- als aan overige -verplichtingen voldaan zal worden.
3.7 Wij hebben het recht de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.

 

 1. Prijzen en facturering

4.1 Verkoop en levering c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen. Wij zijn gerechtigd de prijzen jaarlijks of tussentijds te wijzigen indien externe factoren hier aanleiding toe geven.
4.2 Alle offertes en aanbiedingen van Niantec zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald. Niantec behoudt zich het recht voor een door haar gedaan aanbod te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Niantec dertig dagen geldig, doch Niantec is binnen die termijn niet aan het aanbod gebonden.
4.3 In artikel 3.1 bedoelde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief administratie/verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
4.4 Facturering geschiedt zo spoedig mogelijk na uitlevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij abonnementenproducten vindt facturering voorafgaand aan de abonnementsperiode plaats.

 

 1. Levering en levertijd

5.1 Levering vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Werkzaamheden worden binnen 30 dagen na opdracht aangevangen tenzij andere termijnen worden overeengekomen. Indien de klant geen woon- of vestigingsplaats in Nederland heeft, zullen wij zo spoedig mogelijk de goederen leveren c.q. met de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten aanvangen. Overeengekomen termijnen hebben nimmer te gelden als fatale termijnen.
5.2 Online diensten waaronder digitale abonnementen worden geleverd middels het verschaffen van inloggegevens en/of het verlenen van online toegang.
5.3 Een verstrekte opdracht of bestelling kan binnen veertien dagen na bestelling c.q. opdracht kosteloos worden geannuleerd tenzij er reeds een aanvang is genomen met de uit te voeren werkzaamheden. Voor online diensten waarbij direct online toegang wordt verleend is deze bedenktijd van 14 dagen niet van toepassing.
5.4 Indien levering c.q. verrichting niet binnen de in artikel 4.1 bedoelde termijn van dertig dagen kan plaatsvinden, zullen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zeven weken na ontvangst van de bestelling, aan de klant de verwachte leverings- c.q. verrichtingsdatum schriftelijk dan wel mondeling meedelen. Gedurende 8 dagen na ontvangst van deze mededeling heeft de klant het recht om de gesloten overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren. Deze verklaring moet schriftelijk geschieden en dient uiterlijk op de achtste dag na die van ontvangst van de in artikel 4.2 bedoelde mededeling door ons te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de klant de overeenkomst niet meer kan ontbinden wegens te late levering van de goederen c.q. verrichting van de werkzaamheden en/of diensten en evenmin om deze reden schadevergoeding van ons kan vorderen. Vorenstaande geldt niet indien de latere levering te wijten is aan wijzigingen in de bestelling opgegeven door de klant.

 

 1. Overmacht

6.1 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid die ons niet kan worden toegerekend en die de levering van goederen c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst. De klant kan in geval van overmacht geen vergoeding van door hem geleden schade van ons vorderen.
6.2 In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de in artikel 4.1 bedoelde termijn van 30 dagen te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. verrichting geldt. Wij zijn verplicht aan de klant onverwijld schriftelijk of mondeling de vertraging alsmede de reden daarvan mee te delen.
6.3 Na ontvangst van de in artikel 5.2 bedoelde mededeling is de klant gerechtigd de overeenkomst zonder kosten eenzijdig schriftelijk ontbonden te verklaren, indien in redelijkheid niet van de klant kan worden verlangd dat hij de goederen c.q. werkzaamheden en/of diensten als gevolg van de vertraging alsnog accepteert. Op deze verklaring is artikel 4.3 van de overeenkomst van toepassing.

 

 1. Reclames

7.1 De klant dient klachten over de aan hem/haar gele­verde goederen c.q. de ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen 8 dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. het uitgevoerde werk is opgeleverd schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan ons mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ons ter zake van gebreken in/aan de geleverde goederen c.q. de verrichte werkzaamheden en/of diensten vervalt.
7.2 Indien aan de klant andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen zijn geleverd, is de klant gerechtigd deze goederen aan ons retour te zenden. De kosten van een dergelijke retourzending is voor onze rekening.
7.3 De klant is verplicht de door hem retour te zenden goederen in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gekomen goederen zijn wij, indien wij de retourzending gegrond achten, uitsluitend gehouden de door de klant bestelde goederen alsnog te leveren. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de dientengevolge door de klant geleden schade. Deze bepaling is niet van toepassing op maatwerk.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud en (aanvullende) zekerheid

8.1 Wij behouden ons de eigendom van alle geleverde goederen voor, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van enige overeenkomst van leveranties van goederen en/of verrichting van werkzaamheden en/of diensten. Vorderingen ter zake van tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
8.2 Zolang de klant nog geen eigenaar van goederen is, is hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons niet gerechtigd de goederen te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de goederen te beschikken.
8.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de klant of diens houders weg te doen halen indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt. De klant dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1000,- per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.
8.4 In geval van doorverkoop door de klant van niet of niet volledig betaalde goederen is de klant aansprakelijk voor de eventuele schade die hierdoor wordt geleden.

 

 1. Betaling, rente en kosten, ontbinding overeenkomst

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming onzerzijds is het de klant niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens ons te verrekenen met een vordering van de klant op ons uit welken hoofde dan ook.
9.3 Wij hebben het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van de klant te verlangen.
9.4 In het geval van overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd zonder voorafgaande mededeling of sommatie vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand beschouwd.
9.5 Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de klant rustende verplichting jegens ons, zijn wij gerechtigd, aan de klant de gerechtelijke kosten en buitenrechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen, onverminderd ons recht om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen, indien deze dit bedrag te boven mochten gaan.
9.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde zijn wij bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de koper rustende verplichting gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht om vergoeding van de door ons ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade op de klant te verhalen.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade, die het gevolg is van het niet voldoen van door ons geleverde goederen of verrichte werkzaamheden en/of diensten aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen dan wel het gevolg zijn van verkeerde levering, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
10.2 Indien onze verzekering om enige reden geen dekking biedt, dan wel de schade geheel of ten dele niet uitkeert, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen en/of diensten.
10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor door de klant dan wel enige derden geleden schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door ons geleverde goederen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.
10.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
10.5 De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aan ons aangeleverde materialen, content en informatie die door ons wordt gebruikt om de verkregen opdracht uit te voeren. De klant staat er voor in dat met gebruik van de aangeleverde materialen, content en informatie geen rechten van derden worden geschonden en geen regels of relevante normen worden overschreden. De door ons opgeleverde content dient altijd te worden goedgekeurd door de klant voordat deze content extern wordt gepubliceerd. De klant is de eindverantwoordelijke voor de publicatie.
10.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor de door de klant dan wel enige derde geleden schade, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de klant of enige derde van door ons geleverde goederen en/of diensten.
10.7 De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van enigerlei schade, die het gevolg is of samenhangt met onze levering van goederen en/of diensten.

10.8 Niantec kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op door haar geexploiteerde sites. Dit geldt zowel voor informatie die door Niantec zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Niantec is niet aansprakelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Niantec biedt haar websites uitdrukkelijk aan ‘zoals ze is/as is’. Voor de technische realisatie ervan wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technologieën. Niantec kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.
Niantec is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Niantec oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Niantec de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Niantec  en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Niantec behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

 

 

 1. Voorbehoud van intellectuele eigendommen

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde goederen of diensten, waaronder gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons of onze toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De toepassing van artikel 8 Auteurswet wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of in de wet nadrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de klant tot verveelvoudiging van gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is verboden. Een aan de klant toekomend recht of gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden en beperkt zich tot normaal gebruik van het geleverde of ter beschikking gestelde. Het gebruiksrecht beperkt zich voorts tot het in de overeenkomst genoemde doel, medium, aantallen of tijdsduur, of enige andere wijze van beperking van de omvang.
11.3 De klant vrijwaart ons voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door de klant of door de klant ingeschakelde derden geleverde materialen. Wij staan er niet voor in dat gebruikte materialen vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten of dat derden gerechtigden hebben ingestemd met het voorgenomen gebruik.
11.4 Wij zijn gerechtigd op ieder moment het gebruiksrecht om voor ons moverende redenen in te trekken nadat hiertoe door ons aan de klant schriftelijk mededeling is gedaan van het voornemen tot intrekking van het gebruiksrecht.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillenregeling

12.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Met uitsluiting van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april 1980; TRB 1981, 184; 1986, 61).
12.3 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend. Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is wegens strijd met de wet, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
12.4 Ter zake van uitleg van internationale handelstermen zijn “incoterms” zoals samengesteld door de internationale Kamer van Koophandel te Parijs (ICC) van toepassing.
12.5 De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en deze worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
12.6 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Zwolle, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN

 

 1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op de in deze bijzondere bepalingen geregelde aangelegenheden, voor zover hiervan in de bijzondere bepalingen niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 

 1. Tijdschriftabonnementen

2.1 Abonnementen op tijdschriften lopen per abonnementsjaar en worden vóór of aan het begin van elk abonnementsjaar voor het volledige abonnementsjaar gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De abonnementsprijs is exclusief omzetbelasting en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Kortingsaanbiedingen zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee in de zes maanden voor de aanvraag hiervan geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting.
2.3 Abonnementen op tijdschriften kunnen op elk gewenst moment aanvangen. Vervolgens is er sprake van een abonnementsperiode van twaalf maanden.
Levering vangt aan per eerste verschijningsdatum nadat de aanmelding van de abonnee is verwerkt. Als ingangsdatum van het abonnement geldt de aanvang van de abonnementsperiode die op de desbetreffende factuur staat.
2.4 Abonnementsgelden bij tijdschriftabonnementen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
2.5 Abonnementen op tijdschriften dienen uiterlijk twee maanden vóór het einde van het lopende abonnementsjaar schriftelijk te worden opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor een termijn van twaalf maanden.
2.6 De uitgave van een tijdschrift, waarvoor een abonnement is aangegaan, kan op ieder moment door de uitgever worden gestaakt. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op toezending van een titel die geldt als opvolger van de gestaakte titel of indien dit niet van toepassing is gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

 

 1. Tijdschrift- en (kaart)systeem-abonnementen met paginaprijs

3.1 Abonnementen op tijdschriften en (kaart)systemen met een paginaprijs lopen per abonnementsjaar, doch kunnen op elk gewenst moment aanvangen. De abonnementsprijs is exclusief omzetbelasting, (eventuele) opbergmaterialen en exclusief administratie/verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Facturering geschiedt vóór of aan het begin van elke abonnementsperiode en geldt voor het volledige abonnementsjaar. Voor zover een abonnement niet aan het begin van een abonnementsjaar aanvangt, wordt het abonnement zo spoedig mogelijk na de eerste levering gefactureerd voor het op moment van aanvang nog resterende gedeelte van het desbetreffende abonnementsjaar.
3.3 De bij aanvang van het abonnement reeds verschenen afleveringen van het desbetreffende abonnementsjaar worden op verzoek na geleverd, voor zover ten tijde van het verzoek nog voorradig. De voor deze nalevering verschuldigde abonnementsprijs is evenredig aan het reeds verstreken gedeelte van het desbetreffende abonnementsjaar. Facturering geschiedt zo spoedig mogelijk na levering.
3.4 Facturering van abonnement gebonden goederen geschiedt door middel van een voorheffing op basis van het geschatte aantal te verschijnen pagina’s in het desbetreffende abonnementsjaar. Na afloop van het abonnementsjaar zal op basis van het werkelijke aantal verschenen pagina’s het teveel of te weinig in rekening gebrachte worden verrekend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
3.5 Abonnementen op een tijdschrift of kaartsysteem met een paginaprijs dienen uiterlijk twee maanden vóór het einde van het lopende abonnementsjaar schriftelijk te worden opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement stilzwijgend wordt verlengd met een termijn van twaalf maanden.

 

 1. Losbladige uitgaven en online diensten

4.1 Door de koop van een losbladige uitgave abonneert men zich tegelijkertijd tot wederopzegging doch ten minste voor een termijn van één jaar, te rekenen vanaf het moment van levering van de losbladige uitgave, op de voor de desbetreffende losbladige uitgave te verschijnen supplementen en afleveringen.
4.2 Facturering van de losbladige uitgaven, supplementen en afleveringen alsmede online diensten geschiedt zo spoedig mogelijk na levering. Online diensten worden geleverd middels het verschaffen van inloggegevens en/of het verlenen van online toegang.
4.3 Abonnementen op losbladige uitgaven alsmede online diensten dienen uiterlijk twee maanden voor het einde van het lopende (abonnements-)jaar schriftelijk te worden opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement of de dienst stilzwijgend wordt verlengd voor een termijn van twaalf maanden.

 

 1. Verhuurrechten

5.1 Voor de verhuur van onze producten is uitdrukkelijk schriftelijke toestemming vereist, hetgeen nader overeengekomen kan worden. Met uitzondering van verbruiksmateriaal (zoals werkboeken), docentenhandleidingen, software en digitaal lesmateriaal.

 

 1. Content marketing

6.1 Een overeenkomst tot het uitvoeren van content marketing wordt aangegaan voor onbepaalde tijd dan wel tot het moment waarop de overeengekomen producten en/of diensten zijn opgeleverd.
6.2 Wij zullen de verkregen opdracht naar beste kunnen, inzicht en vermogen uitvoeren. Daarbij behouden wij de benodigde redactionele en creatieve vrijheid om de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren. Eventuele aanwijzingen van de klant ten aanzien van de uit te voeren opdracht zullen ter harte worden genomen maar kunnen nimmer dwingend worden opgelegd.
6.3 Onder verwijzing naar artikel 9.4 van deze voorwaarden berust de aansprakelijkheid voor de aangeleverde materialen, content en informatie alsmede voor het eindresultaat bij de klant.
6.4 Indien vereist zijn wij gerechtigd de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.